To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 398659 אורי פרגמן-ספיר 25 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 1 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 396761 אביבה רבינוביץ 7 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 2 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי גליון עשביה - סקר המינים הנדירים. נ.צ. משוחזר המציאה הראשונה לארץ. נזכר בספר האדום, אבל ללא ציון אתר במפה של המינים האדומים.
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 360528 מימי רון 15 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 3 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 346546 אביבה רבינוביץ' 28 במאי 1998 2 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 4 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 346545 אביבה רבינוביץ' 7 במאי 1997 2 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 5 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 346544 אביבה רבינוביץ' 29 במאי 1997 2 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 6 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי מתוך נתוני רת"ם
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 371779 טליה אורון 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 7 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 384918 סיקו בכור 27 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 8 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ברזילון כפוף-שנים Sideritis curvidens 368457 סיקו בכור 5 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Sideritis%20curvidens/ 9 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי