סנונית סלעים
Ptyonoprogne rupestris

warning עתידו בסכנה
VU (D1)

author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, עזרא חדד

סנונית הסלעים מוגדרת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים, בשילוב התאמה אזורית לכך שהאוכלוסייה המקננת בחרמון היא אוכלוסיית שוליים בקצה גבול התפוצה העולמית של המין. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערכה סנונית הסלעים כמין ש"אינו בסיכון" (LC), השינוי בדרגת הסיכון של המין משקף הבדלים בשיטות העבודה ולא שינוי משמעותי במצב האוכלוסיה.
VU הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

סטטוס בארץ מקיץ, חורף, חולף
סטטוס קינון בארץ לא מקנן, מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות אלפיני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מצוקים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן מצוקים, מבנים וחורבות
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

סנונית בינונית בגודלה ובעלת מבנה גוף רחב ומוצק. בעלת גוון כללי חום-אפור, כשסוככות תת
הכנף כהות יותר ומנוגדות ליתר הכנף.

בישראל דוגרים זוגות בודדים בלבד, אך ורק במרומי החרמון, מפאתי מג'דל שאמס ועד לרכבל העליון, ברום 1,300 - 2,200 מטר (אזוב 1986, ישראלי ופרלמן 2013).

מקננת באזורים הרריים באלפים, בקווקז ומזרחה עד להימלאיה ובאזורנו בהרי הלבנון ומול הלבנון. הקן עשוי מבוץ והוא מודבק על מצוק, קיר בית או עמוד חשמל.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, עזרא חדד

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת סנונית מדבר
סנונית מדבר
סנונית מדבר
לא בסיכון LC
תמונה מאת סנונית רפתות
סנונית רפתות
סנונית רפתות
לא בסיכון LC
תמונה מאת טסית הבתים
טסית הבתים
טסית הבתים
לא בסיכון LC
תמונה מאת סנונית מערות
סנונית מערות
סנונית מערות
לא בסיכון LC