בז אדום
Falco naumanni

warning קרוב לסיכון
NT (D1)

author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, עזרא חדד, עדו צורים, אוהד הצופה, יוסף כיאט

הבז האדום מוערך כמין ב"סיכון נמוך" (NT), בשל גודלה הקטן של אוכלוסייתו (מעט יותר מ- 1,000 פרטים בוגרים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר הבז האדום כמין "בסכנת הכחדה" (EN). השינוי לטובה שחל במעמד המין משקף יציבות יחסית בגודל האוכלוסייה בשני העשורים האחרונים, למרות שהיא עדיין קטנה בהרבה מזו שקיננה בישראל במחצית הראשונה של המאה ה- 20. במקביל להתייצבות בישראל נרשמה מגמה דומה גם במדינות אחרות, ומעמדו העולמי של המין שונה (ב- 2011) ממין ש"עתידו בסכנה" (VU) למין ש"אינו בסיכון" (LC).
NT הערכה אזורית נוכחית | EN הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מישורים ועמקים, מרחב כפרי, מצוקים
תצורות צומח בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן מצוקים, מבנים וחורבות
סוגי מזון חסרי חוליות, חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, חמיסת קינים, התנחלות רועי צאן ועדריהם בואדיות מצוקיים, פעילות מטיילים וגולשי מצוקים, הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות

  • לשם, י. 1979. העופות הדורסים בישראל. הוצאת החברה להגנת הטבע.
  • מירוז, א. והצופה, א. 2014. סיכום סקר קינון עופות דורסים במדבר יהודה. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י. 2013. אוכלוסיית הבז האדום הדוגר בישראל – סיכום עונת ניטור 2013. דוח קרן הדוכיפת ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • שולמן, י. 2001. האקולוגיה של הבז האדום בישראל. חיבור לקבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת ת"א.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Mendelssohn, H. 1975. Report on the Status of Some Bird Species in Israel in 1974. I.C.B.P. 12:265-270.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, עזרא חדד, עדו צורים, אוהד הצופה, יוסף כיאט

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת בז שחור
בז שחור
בז שחור
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת בז צוקים
בז צוקים
בז צוקים
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת בז מצוי
בז מצוי
בז מצוי
לא בסיכון LC
תמונה מאת בז ציידים
בז ציידים
בז ציידים
לא רלוונטי NA