מעבר לתוכן העמוד

שרקרק מצוי
Merops apiaster

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (C1)

השתתפו: יואב פרלמן, אסף מירוז, טוביה קאהן, רעי סגלי, נעם וייס, ליאור כסלו, עזרא חדד, יובל דקס, יפעת ארצי, עמיר בלבן
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

שרקרק מצוי מוערך כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל ירידה מתמשכת בגודל האוכלוסייה ובתחום התפוצה. קצב הירידה מוערך כגדול מ- 10% במשך 3 דורות (19.5 שנים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך השרקרק המצוי כמין ש"עתידו בסכנה" (VU). היציבות במעמד המין משקפת המשך של מגמת הירידה במספר הפרטים ובתחום המחייה.
VU הערכה אזורית נוכחית | VU הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בתה ים-תיכונית, בתת ספר המדבר, יער פארק וחורש פתוח, בתה עשבונית, בתרונות לס וחוואר
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, מרחב כפרי
תצורות צומח שיחייה, בתה
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קירות עפר
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות, הפרעה ישירה מפעילות אדם, נטיעות

חולף שכיח ומקייץ-מקנן במושבות קטנות בחבל הים-תיכוני והערבתי, בגליל ובגולן, יהודה ושומרון, בקעת הירדן וצפון הנגב.
בעבר היה מקייץ מקנן שכיח ביותר, אך בשנות ה- 1950 הצטמצמה האוכלוסיה במידה ניכרת, ככל הנראה בגלל שימוש נרחב בחומרי הדברה, כאשר עיקר הפגיעה הייתה ממערב לקו פרשת המים. בשני העשורים האחרונים ממשיכה מגמת הירידה בעיקר בגלל פיתוח, נטיעות והרחבת שטחי חקלאות.

מקנן בחבל הים-תיכוני והערבתי. מקום-חיוּתו הוא נופים פתוחים, כמו שדות-מרעה, ואדיות רחבים, גבעות עם עצים פזורים, לעיתים קרובות ליד מים. מקנן במושבות בקירות עפר שהוא חופר בהם את מחילות הקינון.

שינוי מקום החיוּת – שטחי הבתה והגריגה המנוצלים על ידי השרקרקים לשיחור-מזון הצטמצמו, אתרי הקינון, בעיקר ברכסי הכורכר, נפגעו מבניה, חציבה ופיתוח.
- הרעלות – לעיתים מזומנות מקנן בקרבת שדות חקלאיים ועשוי להפגע מחומרי הדברה.
- ככל הנראה נפגע באזורי החריפה באפריקה.
- פעולות יזומות של כוורנים להרס מושבות קינון.
- הפרעות למושבות הקינון מצד צלמים וסקרנים

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • מירוז, א. 2013. סיכום סקר ציפורים במזרח לכיש, אביב 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. ושוחט, א. 2014. סיכום סקר ציפורים סביב היישוב נטע במזרח לכיש – 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: יואב פרלמן, אסף מירוז, טוביה קאהן, רעי סגלי, נעם וייס, ליאור כסלו, עזרא חדד, יובל דקס, יפעת ארצי, עמיר בלבן

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

שרקרק גמד
שרקרק ירוק
לבן-חזה
פרפור עקוד