תודרנית קטנה
Arabidopsis pumila

-1.0 נכחד
EX

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מצליב חד-שנתי קטן, מחוספס ושעיר עם גבעולים זקופים שאורכם 7-25 ס"מ. עלי הבסיס ערוכים בשושנת, צורתם ביצנית-מוארכת, כינורית או אף מחולקים-מנוצים; מעוגלים בקצה, מכוסים בדלילות בשערות פשוטות ו/או מסועפות (אך לא כוכביות כמו בסוג הקרוב ארביס). עלי הגבעול מוארכים דמויי חץ, כמעט שלמים. הפרחים קטנטנים, נישאים על עוקצים באורך 2-3 מ"מ. ארבעת עלי הגביע מוארכים, קהים, אורכם 1.5 מ"מ. ארבעת עלי הכותרת בצבע קרם עד צהוב, דמויי אלה. הפרי הוא תרמיל צר, ישר או כפוף במקצת (בדומה לפרי של תודרנית לבנה), משוטח, שעיר, בעל עורק בולט אחד לאורכו; אורכו 15-30 מ"מ ורוחבו כמ"מ. הפירות נישאים על עוקצים מפושקים שאורכם 2-5 מ"מ. הזרעים זעירים, צורתם מוארכת-אליפטית, והם ערוכים בטור אחד בכל אחת משתי הלשכות. התרמיל הבשל נפתח עם התייבשו ומפזר את כל הזרעים.
הפריחה בשיא האביב במדבר - בסוף מרס, ובמעונות רמים הפריחה מתאחרת לתחילת אפריל.
השם תודרנית בא לציין מעין צמחי תודרה קטנים, אם כי מבחינה סיסטמטית הסוג קרוב דווקא לארביס ולא לתודרה.

הצמח נכחד מהארץ. הוכנס לפלורה בעקבות שני איסופים מהעבר: בהרי יהודה ע"י הבוטנאי דינסמור שמצא אותו בחומות ירושלים בשנת 1912, ובהר הנגב שם נאסף ע"י נפתלי תדמור ב"נקב סהלי" (מעלה רמון) בהר-הנגב, ב-1945, בהיותו סייר בפלמ"ח. תצפיות אחרונות מהר הנגב (בור חמת, 1989 והר לוץ, 2010), מצריכות אימות. בשלב זה אנו מתייחסים אל הצמח כנכחד, אלא אם כן יאומתו התצפיות מסביבת בור חמת והר לוץ.

כיסי צומח עשבוני במצוקים בחבל הים תיכוני ומדרונות סלעיים במדבר-למחצה. מחוץ לישראל גדל בהרים גבוהים יובשניים של הסהר הפורה וברמות ערבתיות יבשות, לרוב בחברת לענת המדבר וחרחבינה מגובבת.

הצמח נכחד מישראל וקשה להעריך את הסיבות לכך, אך יש לזכור שמדובר באוכלוסיות שוליים קטנות, מקוטעות ומבודדות שחשופות מטבען להכחדה. הצמח אינו מדווח כנתון בסכנת הכחדה עולמית.

יש להשקיע מאמץ במציאת אוכלוסיות של תודרנית ובלימוד ההבחנה בינה לבין מיני מצליבים דומים לה (תודרה, כרוב ועוד). יש לערוך סקר חוזר במצוקי גיא בן-הינום בירושלים במטרה לאתר שם תודרנית קטנה, ולחלופין לבדוק אם פרטי "רעב" של תודרה או לפתית יכולים להיראות כפרטים של תודרה קטנה. מומלץ לחזור ולחפש את הצמח בהר-הנגב ואם יתגלה, לתעד את גודל האוכלוסיות וללמוד את הדמוגרפיה שלהן.

מין איראנו-טוראני שעיקר תפוצתו הרים גבוהים יובשניים במזה"ת ובמרכז אסיה: טורקיה, צפון עיראק איראן לבנון וסוריה. גדל בלבנט בצפון-מזרח הגלעד בירדן, ובהרי דרום סיני. זוהי גם הנקודה המערבית ביותר של תפוצתו. יצוין כי במרומי ההרים של דרום-סיני גדלה תודרנית קנויקר מין רליקטי (שרידי) אשר עיקר תפוצתו בהרי דרום הזגרוס בדרום איראן.

צמח חד שנתי קטן של הרים גבוהים ויובשניים שנכחד מהארץ ונאסף בעבר בירושלים ובהר הנגב בשני אתרים בלבד.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליDwarf Rocket
שם ערבי
משפחהמצליבים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהספר גבוה
כורוטיפאיראנו-טוראני (ים-תיכוני – אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימור

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
-1.0
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןנכחד

0 (2) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת תודרנית לבנה
תודרנית לבנה
תודרנית לבנה
תמונה מאת דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
פגיע VU
תמונה מאת דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דקורניה מנוצה
דקורניה מנוצה
דקורניה מנוצה
סכנת הכחדה EN