מעבר לתוכן העמוד

נהרונית מסולסלת
Potamogeton crispus

2.6 קרוב לסיכון

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח מים שגבעוליו ועליו טבולים כולם במים. הגבעולים פחוסים במקצת. העלים מסורגים, קרומיים, יושבים ומוארכים, רוחבם 0.5-1 ס"מ ואורכם עולה פי חמישה על רוחבם. לאורך העלים ניכרים שלושה עורקים. שפת העלה גלונית ומשוננת. העלים התחתונים ירקרקים ומוארכים, העלים העליונים ביציים-מוארכים וגלוניים מאד. כל העלים מכוסים שכבת גיר לבנבנה. אורך עלי-הלוואי כ- 0.5 ס"מ. אורכן של שיבוליות הפריחה 1.5 ס"מ. הפירות קטנים (4-5 מ"מ כולל מקור) ונישאים במים. בצמחי נהרונית מסולסלת מבריכת-רם לא כל העלים משוננים ולכן אוכלוסייה זו הוגדרה כזן מיוחד - var. phialensis post. נהרונית מסולסלת נכנסת בקיץ לתרדמה - עם עליית הטמפרטורה, נוצרים על ענפי הצמח טוריונים (ניצני רבייה): לאלה שבראש הצמח בסיסי עלים מעובים, מורחבים ונוקשים, ואילו טוריונים הנוצרים על ענפים תחתונים הם צרים וארוכים. הטוריונים נובטים בחורף, לאחר קבלת מנת-קור, ומפתחים קנה-שורש, נושא עלים וענפים.
הפריחה - יוני עד ספטמבר.

הצמח נצפה ונאסף בגולן, בעמק החולה ובגליל העליון ב-9 אתרים. בגולן הוא גדל במאגר בוטמיה וליד שמורת אחילוף החורן. ב- 1996 נמצא באגמון החולה כצמח חדש לעמק החולה על ידי טליה אורון. בשנת 2000 הופיע בשמורת החולה לאחר הצפתה המחודשת ובהמשך נמצא גם באחו גונן ובשמורת דן. ב-2009 הוגדר בבריכת דלתון שבגליל העליון ע"י טליה אורון ושריג גפני ומאוחר יותר נמצא באתר נוסף בדלתון. בעבר גדל גם בשרון, שם נאסף בבריכת בטיח מצפון מזרח לחדרה ב- 1926, אך נכחד משם.

נהרונית מסולסלת גדלה בעולם במגוון רחב של בתי גידול מימיים: אגמים, בריכות, נהרות, נחלים, תעלות ושלוליות.

* מספר הגלילות (3) בהם הצמח גדל כיום בישראל דומה לזה שהיה בעבר, אך הוא נכחד מהשרון ומצד שני נמצא בשנים האחרונות אתר חדש בגליל העליון (בריכת דלתון) שעליו לא דווח בעבר, וכן הצמח נמצא גם בשמורת החולה ובאתרים נוספים בעמק. ייתכן שהוא גדל באתרים אלה גם בעבר, אך לא התגלה בהם. * לעתים נמצאים פרטים בודדים בכל אתר אך באופן כללי אין די מידע על גודל האוכלוסיות.
* הפגיעה הקשה במקווי המים בישראל – התייבשות, הידרדרות באיכות המים וזיהום – מהווה איום עיקרי על האוכלוסיות הקיימות.
* הצמח מוגן בשמורת דלתון, שמורת החולה, בשמורת דן ובאחו גונן. סביר להניח שהימצאותו באגמון החולה עשויה להבטיח את הישרדותו.* הצמח נפוץ מאד בעולם ולא נשקפת לו סכנת הכחדה עולמית.

מעקב וניטור האוכלוסיות הקיימות, תיגבור האוכלוסיות בשמורת החולה ובאגמון החולה וניסיונות איזרוח במקווי מים נוספים.

צמח בר רחב-תפוצה במקווי מים ביבשות אירופה, אסיה, אפריקה ואוסטרליה. הובא באינטרודוקציה לניו-זילנד, לצפון אמריקה ולדרום אמריקה.

צמח מים טבול שנמצא בישראל במספר קטן של אתרים בגולן, בגליל העליון ובעמק החולה. הרגישות הרבה של בתי הגידול המימיים להשפעות אדם מהווה את גורם הסיכון העיקרי. הצמח רחב-תפוצה בעולם ואינו נתון לסכנת הכחדה עולמית. בשל מציאתו באתרים חדשים הוחלט ב-2020 לשנות את מעמדו לעל סף איום.

ויזל, י. וליפשיץ, נ. 1979. צמחי מים בישראל. הוצאת רשות שמורות הטבע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליCurled Pondweed, Curly-leaf Pondweed
שם ערביחיליס
משפחהנהרוניתיים
סיווגברשימת המינים על סף איום
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפקוסמופוליטי
אתר מרכזי לשימוראגמון החולה

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
2.6
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום קרוב לסיכון
3 (3) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

נהרונית קרומית
נהרונית מסרקנית
נהרונית שקופה
נהרונית חוטית