דרור ירדן
Passer moabiticus

warning לא בסיכון
LC

author name השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, ליאור כסלו, אסף מירוז, נעם וייס, רעי סגלי, יוסף כיאט, טוביה קאהן, זאב לבינג'ר, מידד גורן

בתי גידול עמקים לחים
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות אירנו-טורני, סודני
תצורת נוף מישורים ועמקים, גדה סבוכה, נחלים, בתי גידול לחים, גופי מים מתוקים, מלחות
תצורות צומח עצייה
צפיפות צומח בינונית, גבוהה
מיקום הקן עצים
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, ליאור כסלו, אסף מירוז, נעם וייס, רעי סגלי, יוסף כיאט, טוביה קאהן, זאב לבינג'ר, מידד גורן

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת דרור בית
דרור בית
דרור בית
לא בסיכון LC
תמונה מאת דרורית קצרת-אצבעות
דרורית קצרת-אצבעות
דרורית קצרת-אצבעות
לא בסיכון LC
תמונה מאת דרור ספרדי
דרור ספרדי
דרור ספרדי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת בארית הרים
בארית הרים
בארית הרים
חסר מידע DD