מעבר לתוכן העמוד

חלוק ערבי
Petrorhagia arabica

4.2 נכחד

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד שנתי זקוף, עדין מאוד, שעיר ודביק, שגובהו 5-10 ס"מ. עלי הגבעול נגדיים, סרגליים, מחודדים, אורכם 1 ס"מ ורוחבם 1-2 מ"מ. התפרחת מבודרת ומסתעפת בצורה דו-קרנית. עוקצי הפרחים עבים ושווים באורכם לאורך הגביע (6 מ"מ) או ארוכים ממנו מעט. הגביע חרוטי, על עורקיו יש שערות בלוטיות, אך בין העורקים אין שערות. עלי הכותרת אינם בולטים מתוך הגביע, אורכם 6-7 מ"מ. הפרי הלקט המכיל זרעים מרובים. גודל הזרע 2 מ"מ, בעוד גודלו של הזרע בחלוק זוהרי 2.7-3 מ"מ.
אופייניים לחלוק ערבי בהשוואה למיני חלוק אחרים פרחים קטנים וחבויים, זרעים קטנים ושערות בלוטיות על פני ענפי הצמח ובמיוחד על הגביע.

צמח נדיר ביותר, אשר ניתן בישראל בשלוש גלילות משלושה איסופים בודדים: בפלשת הוא נמצא ב-1926 בשכונת בורוכוב (כיום גבעתיים). מאז לא נמצא אף פעם במישור החוף גם לא בסקר המינים הנדירים. בגלילת ים המלח נאסף בעין גדי בשנות הארבעים ומאז לא נצפה. בהר הנגב נאסף במכתש רמון בשנות החמישים. בפלורה פלשתינה (Danin, 2004) ניתן המין מספרות גם מהבקעה התחתונה, כנראה מיריחו (יתכן שזו טעות הגדרה של חלוק זוהרי) וגם מהר הנגב.

מדבריות, כנראה מדרונות אבניים בהרי המדבר.

* מין הידוע מישראל רק על פי 3 איסופים מ-3 אתרים, אשר אחד מהם (שכונת בורוכוב 1926) נכחד זה מכבר ושניים אחרים נראים כאירועים אפיזודיים.
* באזורי גידולו בנגב לא נעשה סקר מינים נדירים ולכן לא ברור אם המין אפיזודי בישראל או שזהו מין נדיר הגדל במדבר במעונות שטרם נמצאו. כמו כן המין חד-שנתי, ויתכן שהוא שומר על בנק זרעים גדול ומופיע רק אחת לכמה עשרות שנים.

מומלץ לערוך סקר מקיף בנגב במטרה לגלות אוכלוסיות של חלוק ערבי ולברר אם זהו מין אפיזודי או מין אוטוכטוני עם אוכלוסיות יציבות.

מין אנדמי לסיני, לדרום ירדן ולנגב הישראלי, וגם בתחום זה הצמח נדיר ביותר ונאסף במשך מאה וחמישים שנה פעמים ספורות בלבד. גדל בסיני באזור ההר הגבוה של דרום סיני ונאסף גם פעם יחידה באזור העגמה והתיה של מרכז סיני. הצמח נדיר ביותר לא רק בנגב אלא גם בסיני – משלחת האוניברסיטה העברית לחקר סיני אשר חקרה את צמחיית סיני במשך יותר מעשר שנים (Danin at al., 1985), לא הצליחה למצוא אפילו פרט אחד של הצמח. בירדן גדל הצמח ברמות הגבוהות של אדום ומואב. הלר (1980-1999) מציין את החלוק הערבי מן החורן (ג'בל דרוז), אך יתכן שזה בלבול הגדרה עם חלוק זוהרי הגדל שם.
נדירותו הרבה מביאה לחוסר מידע על בית -גידולו ומעמדו הסיסטמטי המדויק.

צמח חד-שנתי מדברי תת-אנדמי לסיני, ישראל ודרום ירדן. נדיר ביותר בכל אזורי גידולו. לא ברור אם הופעתו בארץ היא אפיזודית או שקיימות מעט אוכלוסיות קבועות. המין הוכנס לרשימת האדומים כי זהו מין אנדמי, אשר תואר מההר הגבוה בדרום סיני, הגדל גם ברמות הגבוהות של דרום ירדן ולכן יש סיכוי טוב שהוא יתגלה בהרי הנגב. אם הצמח איננו אפיזודי יש חשיבות רבה לשימורו בגלל חוסר ההתייחסות אליו בארצות השכנות. עם זאת, יתכן גם שזהו מין שנכחד מהעולם.

Liston, A. 1986, A New Species of Petrorhargia. Candollea 41, (1), 179-181.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערביקרונפול כזב חקלי
משפחהצפורניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדבר, הרים במדבר
כורוטיפאנדמי (סהרו-ערבי)
אתר מרכזי לשימורמכתש רמון ?

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום נכחד
2 (3) גלילות
צמידות: נמוכה
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

חלוק זהרי
אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות שיכני
בופונית רמון