מעבר לתוכן העמוד

עפרונן גמד
Alaudala rufescens

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (C1,C2b)

השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, אסף מירוז, ליאור כסלו, נעם וייס
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

העפרונן הגמדי מוגדר כמין "שעתידו בסכנה" (VU) בשל הירידה המתמשכת בגודל אוכלוסייתו והתנודות החריפות בין שנה לשנה במספר הפרטים הדוגרים. קצב הירידה מוערך כגבוה מ- 10% בשלושה דורות (9 שנים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר העפרונן הגמדי כמין שאינו בסיכון (LC). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה, צמצום בתחום התפוצה ובמספר הפרטים.
VU הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מישורים במדבר, חולות הנגב והערבה
סטטוס בארץ מקיץ, חולף, יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב, מין משוטט (נומאדי)
רצועות זואוגיאוגרפיות אירנו-טורני, סהרו-סינדי
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, דיונות חול
תצורות צומח בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון רעיית יתר, הפרעה ישירה מפעילות אדם, לחצי טריפה מוגברים מצד מינים פולשים ומתפרצים

עפרוני קטן ועדין, צבעו הכללי חום בהיר עם נטייה לג'ינג'י, מפוספס בגב ובחזה. מקורו קצר ועבה.
שירת הזכר צרודה, קולחת ומטרטרת, חקיינית מאד ומלאה בקטעי שירה של ציפורים אחרות, בדרך כלל שר תוך כדי מעוף בגובה רב.

יציב ומקייץ נדיר למדי בנגב המערבי, בעיקר בחולות חלוצה, חולות עגור ופתחת ניצנה. בעקבות אירועי גשם דוגר לעתים גם באזורים שונים בנגב המרכזי והדרומי. בנדידה ובחורף מזדמן נדיר בכל חלקי הארץ, ובמספרים גדולים יותר בערבה ובנגב.
עד לתחילת שנות ה- 2000 היה שכיח מאוד בחולות מערב הנגב, אך בשנים האחרונות ניכרת ירידה במספר העפרוננים באזורים אלה, כשבחלק מהשנים הוא נעדר כמעט לחלוטין.

מאכלס וואדיות רחבים ומישורי חולות ולס עם צמחיה דלילה נמוכה.

גורמי הסיכון אינם ידועים די הצורך, אך מהסתכלות על שטחי המחייה של העפרוננים הגמדיים במערב הנגב נראה שהם מופרעים על ידי רעייה אינטנסיבית של עדרי צאן המלווים בכלבים, הפרעות ישירות הנגרמות על ידי פעילות צבא ומטיילים ברכבי שטח והשפעות של התרחבות שטחי החקלאות, כולל מינים פולשים ומתפרצים.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • Perlman, Y., Shochat, E. and Labinger, Z. 2011. Developing Managment plan for important bird areas in southern Israel. second annual report, Nizzana region and Arava Valley.Israeli Ornithological center, SPNI.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, יואב פרלמן, אסף מירוז, ליאור כסלו, נעם וייס

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

עפרונן קצר-אצבעות
צחיחנית החרמון
צחיחנית המדבר
עפרוני ענק