מעבר לתוכן העמוד

חמריה חלודת-זנב
Cercotrichas galactotes

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (A2b)

השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, יוסף כיאט, טוביה קאהן, ליאור כסלו, עזרא חדד, עדו צורים, נעם וייס, ירון בזר, רעי סגלי, מנחם אדר, אייל שוחט
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

החמריה מוגדרת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל הירידה המתשכת בגודל אוכלוסייתה, המוערכת בלמעלה מ- 30% במשך שלושה דורות (11.4 שנים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה החמריה כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה ונסיגה שלה מאזורים בהם קיננה בעבר.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בתה ים-תיכונית, יער פארק וחורש פתוח, יער נטע אדם, שיחייה מפותחת - גריגה
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, מרחב כפרי
תצורות צומח חורש, שיחייה, בתה, חקלאות - מטעים, גינות ופארקים
צפיפות צומח בינונית, נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן עצים, שיחים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס וקיטוע מקומות החיות, הצטופפות וסגירה של החורש הים תיכוני, נטיעות

ציפור שיר בגודל בינוני הניזונה בחרקים, מזכירה זמיר במבנה הגוף, ברגלייה הארוכות ובהרגלה לנתר על הקרקע ולזקור את הזנב מעלה.
צבע הראש והחלקים העליונים חום-כתום, הבטן לבנה, הזנב חלודי ובקצהו כתמים שחורים ולבנים הניכרים כשהזנב פרוס. דגם הראש בולט, עם פס עין כהה ופס גבה בהיר. בעונת הרבייה קולנית מאד וניכרת בזנבה האדמדם אותו היא פורסת ומניעה מעלה-מטה.

מקננת בנופים פתוחים למחצה עם עצים ושיחים פזורים, הן בשטחים טבעיים והן בשטחים חקלאיים. מבכרת אזורים יבשים יחסית, עם חורשות דלילות או מטעים, שיחים ומשוכות, לעתים בקרבת מגורי אדם.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • חביב, א. ומירוז, א. 2017. סיכום סקר עופות בערבות הירדן. דו"ח רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.
  • מירוז, א. 2013. סיכום סקר ציפורים במזרח לכיש, אביב 2013. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. ושוחט, א. 2014. סיכום סקר ציפורים סביב היישוב נטע במזרח לכיש – 2014. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א., 2007 . סיכום סקר ציפורים בגבעות גומר. דו"ח עבור רשות הטבע והגנים.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, יוסף כיאט, טוביה קאהן, ליאור כסלו, עזרא חדד, עדו צורים, נעם וייס, ירון בזר, רעי סגלי, מנחם אדר, אייל שוחט

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

צוקית חכלילית
חטפית אפורה
סלעית ערבות
סלעית חורף