סלעית ערבות
Oenanthe isabellina

warning עתידו בסכנה
VU (C1,D1)

author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, עדו צורים

סלעית הערבות מוגדרת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל גודלה הקטן של אוכלוסייתה (פחות מ- 1,000 פרטים בוגרים) וכן בגלל קצב הירידה במספר הפרטים המקננים, המוערך ביותר מ- 10% במשך שלושה דורות (12.3 שנה). - במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה סלעית הערבות כמין שאינו בסיכון (LC). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה ונסיגה שלה מחלקים גדולים של תחום תפוצתה הקודם, בעיקר בחבל הערבתי (דוגמת בקעת הירדן ודרום הגולן).
VU הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בתת ספר המדבר, מישורים במדבר, בתרונות לס וחוואר, חולות הנגב והערבה
סטטוס בארץ מקיץ, חולף, יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות אירנו-טורני, סהרו-סינדי
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים
תצורות צומח בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, הרס וקיטוע מקומות החיות, אינם ידועים

סלעית גדולה, זקופה וארוכת רגליים ומקור. צבעה חום חולי אחיד למדי, אך בתעופה מבליטה זנב לבן בבסיסו ושחור בקצהו. נצפית בדרך כלל כשהיא עומדת בעמדות תצפית נמוכות בשטח, ויחסית לסלעיות אחרות מרבה לרוץ ולקפץ על הקרקע. שירת הזכר מאופיינת בשריקות חליליות המוקטעות לסרוגין על ידי קטעי "קשקוש" צורמים, מושרת מהאוויר ומהקרקע.

מקייצת ודוגרת במספרים קטנים בנגב המערבי והמרכזי, ונדירה ביותר גם בבקעת הירדן וברמת הגולן.
חורפת במספרים קטנים בנגב, בערבה ובבקעת הירדן וחולפת שכיחה בסתיו ובאביב בכל חלקי הארץ.
עד לסוף שנות ה- 1980 הייתה שכיחה יותר וקיננה גם בצפון הנגב, רמת מדבר יהודה, בקעת הירדן ורמת הגולן. בשנים אלה הוערכה האוכלוסיה כמה מאות זוגות לפחות (Shirihai 1996). הערכה עדכנית חסרה.

מקננת במישורי חול ולס ובערבות עשבוניות בחבל המדברי והערבתי. בעקבות אירועי גשם והיווצרות "כתמים ירוקים" עשויה להרחיב תפוצה גם לאזורי מדבר צחיח.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., אלתרמן, ש. וגרניט, ב. 2011. סקר עופות דוגרים בנחלים הפנימיים, אביב 2011. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Perlman, Y., Shochat, E. and Labinger, Z. 2011. Developing Managment plan for important bird areas in southern Israel. second annual report, Nizzana region and Arava Valley.Israeli Ornithological center, SPNI.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, עדו צורים

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת צוקית חכלילית
צוקית חכלילית
צוקית חכלילית
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת חטפית אפורה
חטפית אפורה
חטפית אפורה
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת חמריה חלודת-זנב
חמריה חלודת-זנב
חמריה חלודת-זנב
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת סלעית חורף
סלעית חורף
סלעית חורף
עתידו בסכנה VU