מעבר לתוכן העמוד

אכסף מבריק
Cytisopsis pseudocytisus

2.6 קרוב לסיכון

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

בן-שיח נמוך, מסתעף לגבעולים שרועים רבים. גובהו 15-30 ס"מ וקוטרו עד 40 ס"מ. עליו תלתניים מכסיפים, פרחיו ופריו דומים לאלה של הסוג לוטוס. ההבדל בינו לבין מיני הלוטוס הוא בכך שלמיני הלוטוס בארץ יש שלושה עלעלים ושני עלי לוואי הדומים לעלעלים, ולאכסף יש 5-7 עלעלים מכסיפים ערוכים ככף-יד. הפרחים יושבים בין העלים בקבוצות של 1-3 פרחים. הגביע ארוך מאוד (1.3 ס"מ) ושעיר-לביד. הפרח צהוב וגדול, והכותרת צהובה עם גוון מאדים. פורח באביב במחצית השנייה של מרס ובאפריל.

המין ידוע בארץ אך ורק מן הכרמל, להוציא שלושה אתרים חריגים בגליל העליון. בכרמל הוא שכיח למדי, גדל על חווארים וקירטונים בחברת אורן ירושלים ובחברת רתמה קוצנית. האכסף גדל בכרמל באתרים רבים: אחוזה, האוניברסיטה, מחצבת חרייבה, הר כלח, חניון הקטלבים, נחל ספונים, הר אלון, רמת בית-אורן, הר ערקן, ובאזור נחל נשר עליון, על קירטון ח'ריבה.
נחשב למין בלעדי לכרמל (שמידע 1983) עד שבשנת 1990 אסף אותו שוקה רווק ליד אדמית ובאותה שנה הוא נאסף גם בנחל אשחר ליד חרבת אשחר. אביבה רבינוביץ מצאה אותו בשנת 1997 בנחל שעל. בשני האתרים האחרונים נספרו 25-50 צמחים וליד אדמית 5 פרטים בלבד.
המין נאסף בעבר פעם אחת בשרון, ליד פרדס חנה בתחילת המאה ה-20 (האתר אינו מזוהה בשטח). על פי איסוף זה צוינה בפלורה פלשתינה תפוצתו ב"שרון", למרות שנכון יותר לראות אתר זה כשוכן בשולי הכרמל.

גדל בבתות או ביערות אורן, בבתי-גידול פתוחים, על מסלע קירטוני או בקרקעות רנדזינה וחוואר.

* האוכלוסייה בארץ מרוכזת כמעט רק בגלילה אחת – בכרמל, על חוואר באזור יערות אורן, והיא שרויה בסכנת שריפה. בשנים האחרונות מתנהלת פעילות רבה של בינוי וחישוף השטח באזור הכפרים הדרוזיים בכרמל, דבר שהביא להכחדה או החלשה של אוכלוסיות רבות. לגורמי-פיתוח קל יותר לבנות וליישר אזורי קירטון וחוואר, וזהו דווקא בית-הגידול המועדף של האכסף.
* האכסף הוכנס בספר המקורי לרשימת המינים האדומים על אף שסך הפרמטרים האדומים שלו המסתכם ב-5 נמצא מתחת לערך הסף של מינים "אדומים". אולם אם מתחשבים גם בקריטריון של "ערך הקיטוע" נוספת עוד יחידה לערך האדום, וזאת כאשר אתרי התפוצה של הצמח הנידון נמצאים גיאוגרפית במקטע אחד (או כמעט באחד). במקרה זה מסתכנת יותר האוכלוסייה בהכחדה עקב מגיפה, שריפה או פגעים אחרים המתפשטים לשטחים קרובים.

מומלץ לבחור שתי אוכלוסיות (מחצבת חרייבה והחורשה מדרום לאוניברסיטת חיפה) ולערוך בהם ניטור דמוגרפי כולל השפעת ההצללה על חיוניות הצמחים. מומלץ לשמור עשרה אתרים נוספים בממשק המשאיר את השטח פתוח עם חצי צל. מומלץ לשמור על שטחי קירטון חשופים באופן טבעי עם כיסוי עצים בין 20 ל-70 אחוזים.

גדל במזרח הים התיכון: דרום טורקיה, סוריה, לבנון וישראל. נעדר מקפריסין.

בן שיח מעוצה, הבלעדי בישראל כמעט רק לכרמל. גדל באזורי קירטון וחוואר, שם שרויות אוכלוסיותיו בסכנה בגלל פעולות בינוי וחישוף. המין גדל באתרים רבים בכרמל ומעט בגליל העליון, אך נעדר מיתר הגלילות הים-תיכוניות של ישראל. בשנת 2020 הוחלט על ידי המומחים לשנות את מעמדו לעל סף איום בשל פגיעות נמוכה יותר.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערבילאזאנייאה (אל-כרמל)
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים על סף איום
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורמחצבת חרייבה

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
2.6
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום קרוב לסיכון
2 (3) גלילות
צמידות: גבוהה
66.7% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אחילוטוס שעיר
אספסת ערבית
אספסת כדורית
אספסת איטלקית