עיט זהוב
Aquila chrysaetos

warning בסכנת הכחדה חמורה
CR (A2c,C1,D1,A2a)

author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו

העיט הזהוב מוגדר כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בהסתמך על קצב הירידה במספר הפרטים ובשטח המחיה (גדול מ- 80% בשלושה דורות), גודל האוכלוסייה המזערי (קטן מ- 50 פרטים בוגרים) ואנליזה כמותית לפיה בקצב הרבייה הנוכחי, ההסתברות להכחדת המין היא 100%, וזמן ההכחדה הממוצע עומד על 37 שנה. - במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר העיט הזהוב כמין ב"סכנת הכחדה" (EN). השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב האוכלוסייה וירידה מכ- 20 זוגות דוגרים בתחילת שנות ה- 2000 לכדי פחות מעשרה זוגות כיום.
CR הערכה אזורית נוכחית | EN הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מצוקים בחבל המדברי
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות אירנו-טורני, סהרו-סינדי
תצורת נוף הררי, מצוקים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן עצים, מצוקים
סוגי מזון חולייתנים יבשתיים
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)
גורמי סיכון חמיסת קינים, התחשמלות והתנגשות בכבלים, התנחלות רועי צאן ועדריהם בואדיות מצוקיים, פעילות מטיילים וגולשי מצוקים, רעיית יתר, הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, פעילות מסוקים וכלי טיס באזורי הקינון, ציד ולכידה

עיט גדול מאוד ומרשים. עורפו הזהוב וכנפיו המורמות מעלה בשעת מעוף משווים לו מראה מלכותי (ובערבית הוא אכן מכונה לעתים "מאלק אל עוקבאן", מלך העופות הדורסים). זהו עיט בעל תפוצה כמעט קוסמופוליטית הניזון ממגוון רחב של מיני טרף שאותו הוא צד תוך שימוש בשיטות ציד שונות, החל מאיסוף צבים והשלכתם על משטחי סלע, דריסת עופות באוויר, דריסת יונקים בצלילה אנכית ועד לדרדור יעלים ועזים ממצוקים.
בארץ מקנן על פי רוב במצוקים, כאשר הציד ואיסוף המזון מבוצעים הן בקרבת הקן והן במקומות חיות המרוחקים כדי עשרה קילומטר ויותר ממצוק הקינון.

בארץ מקנן כיום על מצוקים בחבל המדברי. בעבר קינן גם על עצים ועמודי חשמל, ואכלס גם אזורים נרחבים בחבל הים תיכוני והערבתי. השיחור למזון מבוצע תוך שוטטות על פני שטחים נרחבים הכוללים מגוון של מקומות חיות במדבר ובספר המדבר.

בשנים האחרונות נעשים מאמצים ניכרים לשמר את אוכלוסיית העיט הזהוב בישראל. כל טריטוריות הקינון מנוטרות מדי שנה ונאספים נתונים על שיעורי הצלחת הקינון וגורמי האיום המשפיעים עליה. כמו כן מוצבת שמירה על קנים הנמצאים בסיכון גבוה לחמיסה.

העיט הזהוב נמצא בסכנת הכחדה מוחשית ומידית ונראה כי ללא ממשק אקטיבי ומאמצים נמרצים לאישוש אוכלוסייתו הוא עשוי להיכחד כמקנן בישראל תוך שנים ספורות.

המשך הניטור השוטף ושמירה על אתרי הקינון מפני הפרעות. בחינה של אספקת מזון לזוגות מקננים בכדי להעלות את שיעורי ההצלחה בקינון ואת מספר הגוזלים המגיעים לפריחה. הקמת גרעין רבייה ושחרור פרטים לטבע בכדי לאושש את האוכלוסייה בנגב, שם לא ברור מדוע היא נסוגה.

  • מירוז, א. והצופה, א. 2014. סיכום סקר קינון עופות דורסים במדבר יהודה. דו"ח רשות הטבע והגנים.
  • מירוז, א. והצופה, א. 2017. על מצב אוכלוסיות העיט הניצי והעיט הזהוב בישראל - סיכום נתונים והיערכות לעתיד. דו"ח רשות הטבע והגנים, חטיבת מדע.
  • סלע, י. 1975. סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרומקין, ר., מן ש., 1984 .קנון דורסים בחבל המדברי של ישראל 1984-1980. העזניה גליון 11. הוצאת החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת עיט ניצי
עיט ניצי
עיט ניצי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת נשר מקראי
נשר מקראי
נשר מקראי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת עיטם לבן-זנב
עיטם לבן-זנב
עיטם לבן-זנב
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת רחם
רחם
רחם
בסכנת הכחדה חמורה CR