מעבר לתוכן העמוד

קדד לביד
Astragalus fruticosus

4.7 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

מין קדד רב-שנתי הדומה מאוד לקדד דליל (ראה ערך להלן), אך הוא זקוף ולא משתרע. מבסיס הצמח עולים 1-4 גבעולים וגבעול הצמח איננו מסתעף לרוב מעל הבסיס. הגבעולים צמירים בבסיסם ומקריחים בחלקם העליון. העלה שאורכו 10-25 ס"מ, מחולק ל-20-30 זוגות עלעלים. התפרחות דלילות,יושבות בחיקי העלים, עוקץ התפרחת קצר מאוד והוא נושא 3-4 פרחים צהובים. הפרי תרמיל גלילי ומוארך באורך 4.5-6.5 ס"מ. פניו בעלי שעירות לבדית צפופה והוא מתחדד בקצה למקור נוקשה דמוי חרב שאורכו 8-10 מ"מ. הפרי הבשל מתפשק ונפתח בחלקו העליון תוך סלסול חלקי של הקשוות, והזרעים אינם נפוצים מיד אלא משתחררים בהדרגה עם התפוררות קשוות הפרי.
הפריחה בפברואר – אפריל.

הצמח גדל בחמישה אתרים - בפלשת, בנגב הצפוני ובחבל עזה. בנגב הצפוני, שם נמצא רק פעמים ספורות בבתרונות רוחמה, שם נצפה לאחרונה ב-1970. אך לא ברור אם גדל שם עוד. בפלשת נמצא על ידי מימי רון ליד נתיב העשרה מצפון לנחל שקמה (2003). נאסף בראשונה והוגדר בארץ ב-1924 באזור רפיח. דיווחים נוספים מחבל עזה - מנצרים ומגן-אור, יש מהשנים 1989-1991 (מיכאל אבן-אש). תצפיות נוספות מניצנים (פלשת), ממשית (נגב צפוני) והר כרכום (נגב דרומי) מוטלות בספק.

בית-גידולו בעולם הוא מדבריות חול צחיחים (מתחת ל-70 מ"מ), בעיקר בעמקים, שם מצטבר חול מעורב בלס. בארץ, בשוליים הצפוניים של אזור תפוצתו, הוא נמצא באזורים יותר גשומים: בבתרונות רוחמה על קרומי לס מהודקים בשולי ואדי, ובנתיב העשרה על חול.

* הצמח גדל בארץ רק בגלילה אחת – פלשת, וגם בה נמצא פעמים ספורות. ייתכן שנכחד מבתרונות רוחמה. אין כרגע די מידע על מגמות שינוי במספרי האתרים, אולם יש רושם של ירידה במספרם. סביר שבתחומי רצועת עזה הוא ממשיך להתקיים.
* גדל לרוב בפרטים הפזורים בדלילות רבה, לעתים פרט בודד באתר.
* האתר בבתרונות רוחמה מצוי בתחומי שמורה מוכרזת.
* אינו מצוי ברשימות מינים אדומים של ארצות סמוכות ואין מידע על מצב הסיכון והשימור העולמי.

מומלץ לסקור מחדש באופן יסודי אתרים שבהם נאסף או נצפה בעבר ולנסות לאתרו באתרים נוספים בבתי גידול חוליים ונגזרותיהם בדרום פלשת ובנגב המערבי. מתוך הנתונים שיתקבלו ניתן יהיה להכין הערכת מצב שממנה ייגזרו הליכי שימור ומימשק.

צמח אנדמי לחולות מצרים, סיני והנגב המערבי בישראל. על פי פלורה פלשתינה גדל גם בדרום ירדן, אך לא נאספו גיליונות עשבייה מאזור זה.

עשב רב-שנתי נדיר מאד שפרטים בודדים שלו נמצאו בדרום פלשת ובאזור עזה. נדרש מידע עדכני על מנת להעריך את מצבו בארץ.

Podlech D. 2005, Thesaurus Astragalorum, 2: all taxa described within and belonging to the genus Astragalus L.; Taxa of the Old World and related taxa of the New World. Compiled by D. Podlech (Mnchen) with assistence of Sh. Zarre (Tehran) Mnchen,
Eig, A. 1955, Systematic studies on Astragali of the Near East. Israel Science Press Jerusalem

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליFelt Milk-vetch
שם ערבי
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדברית
כורוטיפסהרו-ערבי
אתר מרכזי לשימורבתרונות רוחמה

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.7
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
2 (2) גלילות
צמידות: 0
16.7% אתרים בשמורות

מינים נוספים

קדד דליל
קדד קצר-שיבולת
קדד שימפר
קדד מכופל